Димитър Стоянов

Уважаеми сънародници,
през есента на 2010 г. изработих система, по която да се оценява работата, свършена от българските представители в Европейския парламент. В хода на мандата системата беше тествана и днес, в неговия край, смятам, че тя се доказа като обективна и способна точно да измерва нивото на активност на евродепутатите. За това публикувам окончателните резултати за дейността на депутатите в ЕП по време на изтичащия мандат. По-долу може да се запознаете с принципите на системата и начина й на функциониране.

Димитър Стоянов

 

І. Принципи на функциониране на системата

Системата оценява активността на евродепутатите в 8 категории:

  • парламентарни въпроси
  • резолюции
  • изказвания в пленарно заседание
  • писмени декларации
  • изменения към проекти за законодателство
  • изработени доклади
  • изработени становища
  • присъствие в пленарните заседания

Европейският парламент провежда пленарни заседания една седмица месечно. Периодът от една сесия до друга се нарича „кръг” Всяка инициатива, извършена за времето на един кръг, се точкува с определен брой точки, който брой варира за различните видове инициативи. Така за всеки евродепутат се формира индивидуален коефициент, в зависимост от който депутатите се класират в „класиране от кръга” от където получават точки за окончателната класация. Точки получават само класираните от 1-во до 10-то място включително.
По този начин високи резултати постигат депутатите в ЕП, които имат постоянна активност като в същото време се отсяват тези, които спорадично предприемат множество инициативи, последвани от големи периоди на липса на дейност.
Данните за извършените от евродепутатите за един кръг инициативи се получават от индивидуалните профили на представителите в ЕП, поддържани от независимия сайт votewatch.eu след съответния ъпдейт на сайта.
Оценката, получена в резултат на системата е количествена. Качествената оценка в случая е невъзможна, тъй като тя е субективна и зависи от политическите виждания на отделния избирател. Казано иначе, това което е добро като политическо действие за едни гласоподаватели (например противопоставянето на гей-браковете), може да бъде възприемано като неправилно от други.

ІІ. Описание на инициативите и класация по инициативи

При оценяването всеки вид инициатива има определена тежест, която е в зависимост от няколко фактора: 1) значение и важност, 2) лично участие на евродепутата в изработването, 3) сложност на изработването и 4) максимален възможен брой на инициативи от един вид. Долу ще бъдат посочени оценки за всеки вид инициатива по тези критерии по скала от 1 до 5. Тези оценки са само ориентировъчни. Има множество разлики между отделните видове инициативи, които отделят всеки вид инициатива с множество нюанси помежду им. При определянето на тежестта на всяка инициатива в системата за оценка работата на българските евродепутати водещите критерии са личното участие и максималният възможен брой инициативи.

Забележка!:

Означените в червено евродепутати са заемали позицията само за част от мандата.
Показаните евродепутати са само тези, които приключват мандата. Евродепутатите, които напуснаха Парламента предсрочно са (по реда на напускане): Румяна Желева (ГЕРБ – подала оставка; заместена от Андрей Ковачев), Емил Стоянов (ГЕРБ – подал оставка; зместен от Моника Панайотова), Илияна Иванова (ГЕРБ – избрана за член на Европейската Сметна палата; заместена от Преслав Борисов), Кристиян Вигенин (БСП – избран за министър на външните работи; заместен от Маруся Любчева).
В графа „партия” са посочени последователно българската и европейската партия, към която съответният депутат принадлежи към момента на приключването на мандата.

1. Парламентарни въпроси

Въпросите са традиционна форма на парламентарния контрол. Чрез тях евродепутатите могат да изискват информация и Въпросите са традиционна форма на парламентарния контрол. Чрез тях евродепутатите могат да изискват информация и да упражняват натиск върху контролираните институции. Макар че въпроси могат да бъдат отправяни колективно или от името на парламентарните комисии, огромният брой инициативи от този вид се упражняват индивидуално от евродепутатите. Един депутат не е ограничен в броя на въпросите, които може да внесе в рамките на един кръг. Значение и важност – 3; лично участие – 5; сложност на изработването – 3; максимален брой – 1;

Парламентарни въпроси
име кандидат място в листата Партия брой
1 Антония Първанова да 1 НДСВ – Либерали 81
2 Владко Панайотов

не

- ДПС – Либерали 80
3 Мария Неделчева да 3 ГЕРБ – ЕНП 73
4 Димитър Стоянов

не

- НДП – независим 59
5 Слави Бинев да 2 НФСБ – ЕСД 48
6 Филиз Хюсменова да 1 ДПС – Либерали 42
7 Илияна Йотова да 2 БСП – Социалисти 38
8 Станимир Илчев

не

- НДСВ – Либерали 36
9 Ивайло Калфин да 1 АБВ – Социалисти 28
10

Андрей Ковачев

да 2 ГЕРБ – ЕНП 24
11 Евгени Кирилов да 7 БСП – Социалисти 18
12 Метин Казак не - ДПС – Либерали 17
12

Моника Панайотова

не - ГЕРБ – ЕНП 17
14 Надежда Нейнски да 1 Синьо единство – ЕНП 15
15

Светослав Малинов

да 2 Реф. блок – ЕНП 8
16

Маруся Любчева

не

- БСП – Социалисти 4
17 Владимир Уручев да 4 ГЕРБ – ЕНП 2
18

Преслав Борисов

не

- ГЕРБ – ЕНП 1
2. Резолюции

Резолюциите са решения на Европейския парламент, чрез които не се създава законодателство и те имат само препоръчителен характер. Резолюции се приемат по важни политически въпроси, по които Европарламентът желае да изрази своето мнение. Обикновено това са въпроси от външнополитически характер, но също могат да касаят теми от вътрешното развитие на Съюза, като например да са свързани с настъпили природни бедствия, скандални ситуации в някоя държава членка или да правят предложения към държавите членки по въпроси, които не са от компетентността на ЕС. Всеки евродепутат може да инициира неограничен брой резолюции. Обикновено обаче резолюциите се съставят от парламентарните групи и само формално биват подписвани от известен брой депутати от съответната фракция. Значение и важност – 4; лично участие – 1; сложност на изработването – 2; максимален брой – 2;

Резолюции
име кандидат място в листата Партия брой
1 Мария Неделчева да 3 ГЕРБ – ЕНП 92
2 Надежда Нейнски да 1 Синьо единство – ЕНП 47
3 Метин Казак

не

- ДПС – Либерали 39
4 Антония Първанова да 1 НДСВ – Либерали 33
5

Андрей Ковачев

да 2 ГЕРБ – ЕНП 25
6 Евгени Кирилов да 7 БСП – Социалисти 12
7 Ивайло Калфин да 1 АБВ – Социалисти 11
8 Филиз Хюсменова да 1 ДПС – Либерали 10
9 Илияна Йотова да 2 БСП – Социалисти 6
9 Станимир Илчев

не

- НДСВ – Либерали 6
11

Маруся Любчева

не - БСП – Социалисти 4
12 Димитър Стоянов не - НДП – независим 1
12 Владимир Уручев да 4 ГЕРБ – ЕНП 1
12 Слави Бинев да 2 НФСБ – ЕСД 1
15

Светослав Малинов

да 2 Реф. блок – ЕНП 0
15 Владко Панайотов не - ДПС – Либерали 0
15 Моника Панайотова не - ГЕРБ – ЕНП 0
15 Преслав Борисов не - ГЕРБ – ЕНП 0

 

3. Изказвания в пленарно заседание

Колко пъти евродепутатът е взимал думата по време на дебатите в пленарната зала на ЕП. Времето за изказвания бива предварително определено за всеки дебат, след което се разпределя между парламентарните групи пропорционално на големината им. Обикновено на най-голямата група, която имаше около 270 членове, се падат по не повече от 30 минути на дебат. Макар формално да няма ограничение колко изказвания може да направи един евродепутат, парламентарните групи разпределят времето между съставляващите ги представители като се стараят да постигнат компромис между отделните национални делегации. В резултат евродепутатите не винаги могат да се изкажат по всички теми, по които желаят да направят това. Значение и важност – 3; лично участие – 5; сложност на изработването – 2; максимален брой – 3.

Изказвания
име кандидат място в листата Партия брой
1 Мария Неделчева да 3 ГЕРБ – ЕНП 200
2 Димитър Стоянов

не

- НДП – независим 165
3 Слави Бинев да 2 НФСБ – ЕСД 163
4 Ивайло Калфин да 1 АБВ – Социалисти 94
5 Антония Първанова да 1 НДСВ – Либерали 79
6

Андрей Ковачев

да 2 ГЕРБ – ЕНП 63
7 Метин Казак

не

- ДПС – Либерали 62
8 Филиз Хюсменова да 1 ДПС – Либерали 60
9 Владимир Уручев да 4 ГЕРБ – ЕНП 49
10

Маруся Любчева

не - БСП – Социалисти 47
11 Владко Панайотов не - ДПС – Либерали 46
12

Светослав Малинов

да 2 Реф. блок – ЕНП 44
12 Илияна Йотова да 2 БСП – Социалисти 44
14 Евгени Кирилов да 7 БСП – Социалисти 39
15

Моника Панайотова

не

- ГЕРБ – ЕНП 34
16 Надежда Нейнски да 1 Синьо единство – ЕНП 30
17 Станимир Илчев не - НДСВ – Либерали 19
18

Преслав Борисов

не - ГЕРБ – ЕНП 5

 

4. Писмени декларации

Писмените декларации са специфичен вид инициатива, характерна за работата на Европейския парламент. При тях депутатите внасят проекторезолюция в писмен вид по въпрос, който смятат за важен, но вероятността да му бъде отделено внимание за разглеждане по обикновения ред е малка. Декларацията се завежда в специален регистър и всеки евродепутат може да се присъедини към нея като я подпише. Ако в срок от 3 месеца от внасянето декларацията събере подписите на повече от половината от всички депутати, тя се обявява за приета в пленарно заседание. В началото на мандата всеки евродепутат можеше да инициира писмена декларация индивидуално, при което условие сложността на изработване и максималният брой бяха с ниска оценка, а личното участие – с висока. След промяна в Правилника на ЕП беше въведено изискване инициаторите да са поне 5 депутати, членуващи в 3 различни парламентарни групи. Значение и важност – 1; лично участие – 3; сложност на изработването – 2; максимален брой – 3;

Писмени декларации
име кандидат място в листата Партия брой
1 Антония Първанова да 1 НДСВ – Либерали 16
2 Мария Неделчева да 3 ГЕРБ – ЕНП 4
3 Филиз Хюсменова да 1 ДПС – Либерали 2
4 Евгени Кирилов да 7 БСП – Социалисти 1
4 Димитър Стоянов

не

- НДП – независим 1
4 Слави Бинев да 2 НФСБ – ЕСД 1
4

Андрей Ковачев

да 2 ГЕРБ – ЕНП 1
4 Илияна Йотова да 2 БСП – Социалисти 1
4 Станимир Илчев не - НДСВ – Либерали 1
10

Маруся Любчева

не - БСП – Социалисти 0
10 Владко Панайотов не - ДПС – Либерали 0
10

Светослав Малинов

да 2 Реф. блок – ЕНП 0
10 Владимир Уручев да 4 ГЕРБ – ЕНП 0
10 Метин Казак не - ДПС – Либерали 0
10

Моника Панайотова

не - ГЕРБ – ЕНП 0
10 Надежда Нейнски да 1 Синьо единство – ЕНП 0
10 Ивайло Калфин да 1 АБВ – Социалисти 0
10

Преслав Борисов

не

- ГЕРБ – ЕНП 0

 

5. Изменения към проекти за законодателство

Когато в ЕП постъпи нов проект за законодателство, той бива разпределен за първоначално разглеждане в парламентарните комисии. На този етап всеки евродепутат може да прави предложения за изменения. Ако те бъдат приети, първо от съответната комисия, а после и от пленарната зала, измененията стават част от европейското право. По този начин евродепутатите упражняват законодателна инициатива, т.е. на практика основната си функция да създават закона. В рамките на този вид инициатива се пресмята към колко проекта за законодателство даденият депутат е предложил изменения, без оглед на броя на последните. Така 10 изменения, предложени към 1 доклад, се смятат за една реализирана инициатива. Обратното, по 1 изменение, предложени в 5 отделни доклада, се смятат за 5 инициативи. Значение и важност – 3; лично участие – 5; сложност на изработването – 3; максимален брой – 2;

Изменения
име кандидат място в листата Партия брой
1 Антония Първанова да 1 НДСВ – Либерали 210
2 Мария Неделчева да 3 ГЕРБ – ЕНП 174
3 Владко Панайотов не - ДПС – Либерали 91
4 Димитър Стоянов не - НДП – независим 89
5 Ивайло Калфин да 1 АБВ – Социалисти 76
6 Надежда Нейнски да 1 Синьо единство – ЕНП 75
7 Евгени Кирилов да 7 БСП – Социалисти 57
8

Андрей Ковачев

да 2 ГЕРБ – ЕНП 55
9 Станимир Илчев не - НДСВ – Либерали 44
10

Маруся Любчева

не - БСП – Социалисти 41
11 Илияна Йотова да 2 БСП – Социалисти 34
12 Филиз Хюсменова да 1 ДПС – Либерали 33
13 Метин Казак

не

- ДПС – Либерали 30
14 Владимир Уручев да 4 ГЕРБ – ЕНП 24
15

Преслав Борисов

не

- ГЕРБ – ЕНП 17
16 Слави Бинев да 2 НФСБ – ЕСД 15
17

Моника Панайотова

не

- ГЕРБ – ЕНП 10
18

Светослав Малинов

да 2 Реф. блок – ЕНП 1

 

6. Изработени доклади

Проектите за законодателство се разпределят на една водеща и от една до няколко подпомагащи комисии. Водещата комисия назначава докладчик, който да изработи доклад за приемане от комисията. Доклада на комисията се подлага на гласуване в пленарна зала. Да бъде определен за докладчик е най-значимата и престижна позиция, която може да заеме един евродепутат в законодателния процес. Броят на докладите е крайно недостатъчен за всички, което прави този вид инициатива най-дефицитния. Разпределението на позицията става при строги правила за равенство между парламентарните групи и често е повод за спорове между тях. Работата по доклад е най-отговорната, най-времеемката, но и най-влиятелната. От докладчика се очаква да успее да постигне баланс между вижданията и интересите на множество различни лица и институции – парламентарните групи, подпомагащите комисии, бизнесът, гражданското общество, потребителите, Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз. Значение и важност – 5; лично участие – 5; сложност на изработването – 5; максимален брой – 5;

Доклади
име кандидат място в листата Партия брой
1 Ивайло Калфин да 1 АБВ – Социалисти 9
2 Мария Неделчева да 3 ГЕРБ – ЕНП 8
3 Антония Първанова да 1 НДСВ – Либерали 5
4 Димитър Стоянов

не

- НДП – независим 2
4 Евгени Кирилов да 7 БСП – Социалисти 2
4 Надежда Нейнски да 1 Синьо единство – ЕНП 2
4 Слави Бинев            да 2 НФСБ – ЕСД 2
4 Метин Казак не - ДПС – Либерали 2
4 Станимир Илчев не - НДСВ – Либерали 2
4 Владко Панайотов не - ДПС – Либерали 2
4 Илияна Йотова да 2 БСП – Социалисти 2
12 Владимир Уручев да 4 ГЕРБ – ЕНП 1
13 Филиз Хюсменова да 1 ДПС – Либерали 0
13 Андрей Ковачев да 2 ГЕРБ – ЕНП 0
13 Преслав Борисов не - ГЕРБ – ЕНП 0
13 Маруся Любчева не - БСП – Социалисти 0
13 Моника Панайотова не - ГЕРБ – ЕНП 0
13 Светослав Малинов да 2 Реф. блок – ЕНП 0

 

7. Изработване на становища

Тук важи казаното по предходния вид инициатива. Разликата е, че становища изработват не водещите, а подпомагащите по дадено проектозаконодателство комисии. Важността на становището е по-ниска, тъй като то подлежи на утвърждаване от водещата комисия преди да бъде разгледано в пленарно заседание. Въпреки това положението на докладчик по становище също е от най-влиятелните в парламентарната дейност – едно стъпало по-долу само от това на водещ докладчик. Тъй като водещата комисия почти винаги е само една (с шепа изключения, когато може да са две), а подпомагащите почти винаги са две или повече, количеството на становищата, по които евродепутат може да бъде посочен за докладчик е по-голямо, макар и ограничено в сравнение с останалите видове инициативи. Значение и важност – 4; лично участие – 5; сложност на изработването – 5; максимален брой – 4;

Становища
име кандидат място в листата Партия брой
1 Надежда Нейнски да 1 Синьо единство – ЕНП 11
1 Димитър Стоянов

не

- НДП – независим 11
3 Ивайло Калфин да 1 АБВ – Социалисти 9
4 Мария Неделчева да 3 ГЕРБ – ЕНП 6
5

Андрей Ковачев

да 2 ГЕРБ – ЕНП 5
6 Метин Казак

не

- ДПС – Либерали 4
7 Филиз Хюсменова да 1 ДПС – Либерали 3
7 Антония Първанова да 1 НДСВ – Либерали 3
9 Илияна Йотова да 2 БСП – Социалисти 1
9 Евгени Кирилов да 7 БСП – Социалисти 1
11 Станимир Илчев

не

- НДСВ – Либерали 0
11 Владимир Уручев да 4 ГЕРБ – ЕНП 0
11 Владко Панайотов

не

- ДПС – Либерали 0
11 Слави Бинев            да 2 НФСБ – ЕСД 0
11

Преслав Борисов

не - ГЕРБ – ЕНП 0
11

Маруся Любчева

не - БСП – Социалисти 0
11

Моника Панайотова

не - ГЕРБ – ЕНП 0
11

Светослав Малинов

да 2 Реф. блок – ЕНП 0

 

8. Присъствие на пленарни заседания

Образно казано колко често евродепутатите са на работното си място при порвеждане на пленарно заседание. При този вид „иницатива” (думата е в кавички, защото това не е истинска инициатива) в системата не се оценява отделен брой действия, а само се класират българските евродепутати в зависимост от това кой е бил по-редовен и кой е отсъствал повече. Този раздел служи само за допълнително поощряване на по-редовните и съотвенто санкциониране на остъстващите. Трябва да се отбележи, че данните за присъствие, посочени във votewatch.eu не бяха обновявани редовно, което до някъде създаде проблеми за работата на системата. Първоначално се отчитаха присъствените дни. Впоследствие сайтът смени системата си за наблюдение и започна да изнася данни за участието на депутатите в проведените електронни гласувания, изразено като процент. Това е и последният използван критерий за класиране в настоящата система.

Присъствия
име кандидат място в листата Партия %
1

Маруся Любчева

не - БСП – Социалисти 95,89
2 Владко Панайотов не - ДПС – Либерали 94,66
3 Мария Неделчева да 3 ГЕРБ – ЕНП 93,55
4 Метин Казак

не

- ДПС – Либерали 93,43
5 Владимир Уручев да 4 ГЕРБ – ЕНП 92,07
6

Светослав Малинов

да 2 Реф. блок – ЕНП 91,84
6 Станимир Илчев

не

- НДСВ – Либерали 91,84
8 Евгени Кирилов да 7 БСП – Социалисти 91,57
9 Филиз Хюсменова да 1 ДПС – Либерали 91,15
10

Андрей Ковачев

да 2 ГЕРБ – ЕНП 88,19
11

Моника Панайотова

не

- ГЕРБ – ЕНП 87,35
12 Ивайло Калфин да 1 АБВ – Социалисти 84,96
13

Преслав Борисов

не

- ГЕРБ – ЕНП 83,59
14 Антония Първанова да 1 НДСВ – Либерали 81,65
15 Надежда Нейнски да 1 Синьо единство – ЕНП 80,15
16 Димитър Стоянов

не

- НДП – независим 75,92
17 Илияна Йотова да 2 БСП – Социалисти 75,54
18 Слави Бинев            да 2 НФСБ – ЕСД 59,59
ІІI. Класиране

Забележка!:

Класирането по партии се извършва като общият резултат на евродепутатите от една партия бъде разделен на техния брой. Към резултатът на ГЕРБ и на БСП са прибавени точките, получени от Илияна Иванова (155), съответно от Кристиян Вигенин (126) преди те да напуснат парламента.

Класацията показва резултата на партиите, към които евродепутатите са заявили че се числят към края на мандата.

Резултатът на Реформаторския блок е умножен по 2, защото техният единствен депутат, Светослав Малинов, получи мястото си след увеличаването на българската квота от 17 на 18 евродепутати по силата на Договора от Лисабон. Това се случи точно в средата на мандата.

Крайно класиране
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
име кандидат място в листата Партия Т.
1 Мария Неделчева да 3 ГЕРБ – ЕНП 736
2 Антония Първанова да 1 НДСВ – Либерали 599
3 Димитър Стоянов

не

- НДП – независим 313
4 Евгени Кирилов да 7 БСП – Социалисти 279
4 Ивайло Калфин да 1 АБВ – Социалисти 279
6 Слави Бинев            да 2 НФСБ – ЕСД 190
7 Владко Панайотов

не

- ДПС – Либерали 166
8

Андрей Ковачев

да 2 ГЕРБ – ЕНП 156
9 Надежда Нейнски да 1 Синьо единство – ЕНП 114
10 Филиз Хюсменова да 1 ДПС – Либерали 69
11 Метин Казак не - ДПС – Либерали 58
12

Маруся Любчева

не - БСП – Социалисти 46
13 Илияна Йотова да 2 БСП – Социалисти 27
14

Светослав Малинов

да 2 Реф. блок – ЕНП 12
15 Станимир Илчев

не

- НДСВ – Либерали 6
16 Владимир Уручев да 4 ГЕРБ – ЕНП 4
17 Моника Панайотова не - ГЕРБ – ЕНП 0
17 Преслав Борисов не - ГЕРБ – ЕНП 0
Класиране по партии
ПАРТИЯ ОБЩО ТОЧКИ ДЕПУТАТИ КРАЕН РЕЗУЛТАТ
1 Национал-демократична партия 313 1 313
2 НДСВ 605 2 302,5
3 АБВ 279 1 279
4 ГЕРБ 1 051 5 210,2
5 НФСБ 190 1 190
6 БСП 478 3 159,33
7 Синьо единство 114 1 114
8 ДПС 293 3 97,67
9 Реформаторски блок 12

х2

24