УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ"

 

Глава 1

Общи положения

 

Наименование

Чл.1. Наименованието на политическата партия е "Национал-демократична партия". В този Устав политическа партия Национал-демократична партия ще бъде наричана „партията”.

 

Седалище и адрес на управление

Чл.2. Седалището на партията е град София. Адресът на управление на партията е район „Триадица”, бул.”Витоша” № 12, ет. 4.

 

Символи

Чл.3. (1) Емблемата на партията е стилизирано изображение на митичната птица феникс - символ на свободата, силата, мъдростта, новото начало и прераждането.

(2) Основните партийни цветове са червен и син.

(3) Партийното знаме е бяло на цвят. В центъра на знамето е поставен партийният герб, под който е изписано името на партията.

(4) Партийното мото е „Силни и свободни”.

(5) Партийният празник е денят на нейното учредяване, 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.

 

Цели

Чл.4. Партията има следните цели: защита на българския бизнес и производство, постигане на икономически растеж, държавно инвестиране в научно-развойната дейност, осигуряване на достъпно и модерно здравеопазване, изграждане на ефективна образователна система, създаването на прозрачна, справедлива и стабилна пенсионна и осигурителна система, стабилно демографско развитие на България, отстояване на националния интерес пред институциите на Европейския съюз и защита на интересите и суверенитета на Република България и българския народ.

 

Начини за постигане на целите

Чл.5. (1) За постигане на своите цели партията ще използва следните средства: развитие на гражданското общество и контрол на дейността на държавните и местните органи на властта, организиране на национални и местни референдуми, внасяне на предложения и законодателни инициативи, участие в избори и в обществени, и в медийни дебати, организиране на граждански дискусии, сътрудничество със сходни политически и граждански организации в страната и чужбина, както и всички други разрешени от закона средства, присъщи за дейността на политическите партии и характерни за демократичните традиции на България и Европа.

(2) Партията осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България, а също така в съответствие с Устава и другите вътрешни актове, приети от нейните органи.

(3) Уставът има пряко действие и приложение. В случай, че друг вътрешен акт на партията противоречи на Устава, прилагат се разпоредбите на Устава.

 

Глава 2

Членство

 

Възникване на членството

Чл.6. (1) В партията могат да членуват само физически лица. Членството в партията е доброволно.

(2) Учредителите на партията са нейни членове по право.

(3) За член на партията може да бъде приет всеки български гражданин, който:

1. е навършил 18 години;

2. не е поставен под пълно запрещение;

3. не е осъждан за извършване на престъпление от общ характер;

4. не членува в друга политическа партия;

5. приемаУстава, целите на партията и начините за постигането им, както и Програмата на партията.

(4) Всяко лице, желаещо да членува в партията подава заявление за членство, с което заявява, че приема Устава, целите на партията, начините за постигането им и Програмата, и декларация, че отговаря на условията по предходната алинея до Общинския комитет по обичайното си местопребиваване или до Националния комитет.

(5) От датата на подаване на заявлението лицето придобива статут на кандидат-член за срок от 6 месеца. Не по-късно от един месец преди изтичане на този срок съответният Общински комитет прави мотивирано предложение до Националния комитет за приемане на лицето за член или за отхвърляне на искането за членство.

(6) Националният комитет взема решение за приемане на нови членове в срок до 2 месеца от постъпването на предложение от съответния Общински комитет. Решението на Националния комитет е окончателно и не подлежи на обжалване.

(7) Националният комитет може да приеме нови членове и без предложение от Общинския комитет, когато заявлението за членство е подадено директно пред него или когато 6-месечният срок по ал.5 е изтекъл и Общинският комитет не е направил предложение за приемане.

(8) Пълноправното членството възниква от момента на вземане на решението за приемане от Националния комитет.

(9) Кандидат-членовете са длъжни да спазват всички задължения, валидни за членовете. Кандидат-членовете имат правата по чл.7, т. 2-6 от Устава.

 

Права на членовете

Чл.7. Веки член има право:

1. да участва в управлението на партията чрез предвидените в този Устав национални и местни партийни органи;

2. да бъде информиран за дейността на партията;

3. да прави предложения пред всички национални и местни органи на партията, с изключение на предложенията, за които Уставът постановява специални изисквания;

4. да изразява свободно своето мнение относно дейността на партията при съблюдаване на законите и добрия тон;

5. да се ползва от партийното имущество по ред, определен от Националния комитет и в рамките на закона;

6. да участва в партийните мероприятия.

 

Задължения на членовете

Чл.8. Всеки член е длъжен:

1. да работи за просперитета на Република България и на българския народ;

2. да спазва Устава и другите актове на партийните органи;

3. да работи за постигане на целите на партията, заложени в Устава и в нейната Програма;

4. да пази повереното му партийно имущество и да го управлява като полага грижата на добрия стопанин;

5. да пази доброто име на партията и на другите членове;

6. да участва активно в официалните партийни мероприятия;

7. да участва в заседанията на Общинското събрание;

8. да внася редовно членски внос;

 

Прекратяване на членството

Чл.9. (1) Членството в партията се прекратява при:

1. напускане;

2. изключване;

3. отпадане;

4. прекратяване на партията;

5. смърт на члена.

(2) Всеки член може да прекрати членството си в партията като подаде писмено заявление за напускане до съответния Общински комитет или до Националния комитет. Членството се счита за прекратено от деня на подаване на заявлението.

(3) Националният комитет, по собствена инициатива или по предложение на Общински комитет, може да изключи член, когато действията му сериозно или многократно нарушават изискванията на чл.8, т.1-5. Членството се счита за прекратено от деня на решението на Националния комитет за изключване.

(4) Решението за изключване може да бъде обжалвано от заинтересувания член пред Националното събрание. Жалбата се отправя чрез Националния комитет в срок не по-рано от 6 месеца и не по-късно от  3 месеца преди следващата сесия на Националното събрание, в който случай Националният комитет включва жалбата за разглеждане в дневния ред на Националното събрание.

(5) Членовете по чл.10, ал.1 на Закона за политическите партии могат да бъдат изключени само с решение на Националното събрание.

(6)Членството се прекратява поради отпадане когато членът:

1. не е заплащал членски внос повече от една календарна година;

2. не е участвал в официалните партийни мероприятия или в заседанията на Общинското събрание в рамките на две календарни години;

3. при настъпване или установяване на някое от обстоятелствата по чл.6, ал.3 т.2, 3 и 4, както и обстоятелство, което прави продължаването на членството противоуставно или противозаконно.

(7) Отпадането се установява с решение на съответния Общински комитет, който незабавно уведомява Националния комитет. Националният комитет може да отмени решението на Общинския комитет за установяване на отпадането. Членството се прекратява поради отпадане от деня на вземане на решението от Общинския комитет.

 

Възстановяване на членството

Чл.10. (1) Не може да бъде възстановено членството на лице, което е било изключено от партията, освен когато Националното събрание уважи жалба срещу решението на Националния комитет за изключване. В този случай членството се възстановява от деня на уважаването на жалбата от Националното събрание.

(2) В случай на напускане или отпадане, членството може да бъде възстановено най-рано една година след неговото преустановяване, при спазване разпоредбите на чл.6.

(3) Повторно възстановяване се допуска не по-рано от 3 години от повторното прекратяване на членството.

 

Членски внос

Чл.11. (1) Членският внос се внася месечно. По лично желание на някой от членовете, изразено писмено, членският внос може да бъде внесен предварително за по-дълъг период.

(2) Минималният размер на членския внос се определя от Националния комитет. Членовете, които желаят да внасят по-висок размер на членски внос заявяват това писмено пред съответния Общински комитет.

(3) Националният комитет може, по изключение и по предложение на съответния Общински комитет, да намали размера на членския внос за отделни членове под минималния размер или да ги освободи от внасяне на членски внос, като вземе предвид материалното състояние на отделния член.

(4) Членовете на партията, които заемат длъжност президент на Републиката, вицепрезидент на Републиката, министър-председател, заместник министър-председател, министър, заместник-министър, народен представител, член на Европейския парламент, областен управител, заместник-областен управител, общински съветник, кмет на община или заместник-кмет на община дължат членски внос в размер не по-малко от 5 на сто от размера на нетното възнаграждение, което получават за заеманата длъжност. Тези членове могат да се ползват от разпоредбата на ал.2, изречение 2.

(5) Членският внос се събира от касиера на всяка Общинска структура и от лице, определено от Националния комитет от неговия състав за лицата, които членуват в структурата към Националния комитет.

(6) Лицата, чието членство е прекратено, независимо от основанието, нямат право да претендират за възстановяване на внесения от тях членски внос. Имуществените права, породени от членството са лични, непрехвърляеми и не подлежат на наследяване.

 

Неуредени въпроси

Чл.12. Националният комитет може да приеме правилник за всички неуредени от Устава процедурни въпроси относно реда за възникването, прекратяването и възстановяването на членството, и относно дължимостта и събираемостта на членския внос.

 

Глава 3

Национални органи

 

Видове национални органи

Чл.13. Националните органи на партията са:

1. Национално събрание;

2. председател;

3. Национален комитет;

4. Консултативен съвет;

5. Контролен комитет.

 

Национално събрание

Чл.14. Националното събрание е върховният орган на партията. Неговите актове и решения са задължителни за всички членове и всички други партийни органи.

 

Свикване на Националното събрание

Чл.15. (1) Националното събрание се свиква на редовна сесия в рамките на календарната година, в която изтичат три години от неговата последна редовна сесия, по инициатива на Националния комитет.

(2) Националното събрание може да бъде свиквано на извънредни сесии по всяко време от Националния комитет – по негова инициатива или по писмено искане от не по-малко от 1/3 от всички членове на партията. В последния случай Националният комитет е длъжен да свика Националното събрание на сесия в срок от 2 седмици от постъпване на искането.

(3) С решението за свикване Националният комитет определя датата, часа, мястото и дневния ред за провеждане на сесията на Националното събрание. Когато свикването е по инициатива на членове на партията, Националният комитет действа в съответствие с изложеното в искането за свикване.

(4) Свикването на Националното събрание се извършва чрез поставянето на обявление в адреса на управление на партията и изпращането на покана до Общинските комитети и областните координатори, съдържаща деня, часа, мястото и дневния ред на сесията, не по-късно от един месец преди датата на сесията. В същия срок поканата се обнародва в един национален ежедневник.

 

Състав на Националното събрание

Чл.16. (1) Националното събрание се състои от 700 делегати - членове на партията, избрани от членовете или участващи в него по право.

(2) Делегати по право са председателят на партията, членовете на Националния комитет, членовете на Контролния комитет, областните координатори, както и президентът на Републиката, вицепрезидентът на Републиката, министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, членовете на Европейския парламент и кметовете на общини - членове на партията.

(3) Структурата към Националния комитет избира от своите членове определен брой делегати, който не може да бъде по-малък от общия брой на членовете на структурата, разделен на пет, но не повече от 35.

(4) След определяне броя на делегатите по право и квотата на структурата към Националния комитет, останалите делегатски места до 700 се разпределят по области по пропорционална норма на представителство, определена от Националния комитет в зависимост от резултатите на последните проведени национални избори - за народни представители, за президент и вицепрезидент или за членове на Европейския парламент, на които партията е взела участие.

 

Избор на делегати

Чл.17. (1) В срок от 7 дена от получаване на поканата по чл.15, ал.4 областните координатори свикват всички членове на общинските структури от областта за провеждане на Общо областно събрание за избор на делегати, което се състои в административния център на съответната област.

(2) Когато общият брой на делегатите за съответната област, определен по реда на чл.16, ал.3, е повече от 30 или повече от три пъти броя на общините в областта, изборът се провежда на Общинско събрание при спазване на всички правила по настоящия член mutatismutandis. В този случай се прилага нормата на представителство по ал.4 на предходния член, като от всяка Общинска структура се избира най-малко един делегат.

(3) Когато областният координатор или Общинският комитет не свикат Общото областно събрание за избор на делегати, съответно Общинското събрание в срока по ал.1, те могат да бъдат свикани от Националния комитет или от всеки член на някоя от засегнатите общински структури, но не по-късно от 7 дена преди датата за провеждане на Националното събрание.

(4) Общото областно събрание за избор на делегати е редовно и може да проведе избора, ако присъстват повече от половината от всички членове от областта. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място, ако присъстват не по-малко от 1/3 от всички членове. В случай, че и спадащият кворум не е налице, областният координатор свиква ново Общо областно събрание за избор на делегати в срок до 7 дена, но не по малко от 7 дена преди датата за провеждане на Националното събрание, като и в този случай намират приложение разпоредбите на ал.3.

(5) Когато в някоя област провеждането на Общо областно събрание за избор на делегати бъде неуспешно, делегатската квота за тази област, определена по реда на чл.16, ал.3 се изважда от общия брой на делегатите по чл.16, ал.1 за предстоящото Национално събрание.

(6) Общото областно събрание за избор на делегати се открива и ръководи от областния координатор. В негово отсъствие събранието може да бъде открито от всеки присъстващ член, след което събранието избира председателстващ. Под ръководството на областния координатор или на председателстващия събранието избира протоколчик и комисия по избора в състав председател и четирима членове.

(7) Всеки член може да предлага кандидати за делегати. Общият брой на кандидатите не може да бъде по-малък от определения за областта по реда на чл.16, ал.3 брой.

(8) Гласуването за избор на делегати е лично.

(9) Всеки член има толкова гласове, колкото делегати ще бъдат избирани от областта.

(10) Избрани са кандидатите, получили най-много гласове. При равенство на гласовете, за избран се счита кандидатът с по-продължително членство в партията.

(11) Комисията по избора следи за реда при гласуването, преброява гласовете и обявява резултата.

(12) Протоколчикът води протокол за провеждането на събранието, в който се записват броят на присъствалите членове, издигнатите кандидатури и резултатът от гласуването. Протоколът се подписва от областния координатор или председателстващия, от протоколчика и от председателя, и от членовете на комисията по избора.

(13) Членовете от структурата към Националния комитет избират делегати на общо събрание на структурата като разпоредбите на настоящия член се прилагат mutatismutandis.

(14) С приключването на процедурата по избора областният координатор или председателсващият обявява Общото областно събрание за избор на делегати за закрито.

 

Конституиране на Националното събрание и кворум

Чл.18. (1) Националното събрание е редовно и може да взема решения, когато присъстват повече от половината делегати. В противен случай заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред колкото и делегати да присъстват.

(2) Сесията на Националното събрание се открива от председателя на партията или от лице, определено от Националния комитет от неговия състав. В случай, че никой от членовете на Националния комитет не присъства, сесията се открива от най-възрастния, присъстващ делегат.

(3) Под ръководството на откриващия сесията Националното събрание избира от състава си председател на сесията и протоколчик.

 

Правомощия на Националното събрание

Чл.19. (1) Националното събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема Програмата на партията;

3. избира и освобождава предсрочно председателя на партията;

4. определя числения състав на Националния комитет и избира, и освобождава предсрочно членовете му;

5. определя числения състав на Контролния комитет и избира, и освобождава предсрочно членовете му;

6. приема отчета за дейността на Националния комитет и го освобождава от отговорност;

7. приема отчета за дейността на Контролния комитет;

8. отменя противоуставните или противозаконни актове и решения на Националния комитет и на Контролния комитет;

9. произнася се по жалби срещу решенията на Националния комитет за изключване на членове;

10. приема други вътрешни актове и решения по всички въпроси на управлението на партията;

11. взема решение за приемане на друга партия, чийто върховен орган е взел решение за вливане в партията;

12. взема решение за преобразуване или прекратяване на партията.

(2) Правомощията по точки 1, 3-8, 11 и 12 на предходната алинея не могат да бъдат делегирани на друг орган на партията.

(3) Инициативата по т.1 на ал.1 принадлежи на органите по чл.13, т.2-5, на не по малко от 1/10 от Общинските комитети или на не по-малко от 1/10 от членовете на партията.

(4) Инициативата по т.12 на ал.1 принадлежи на Националния комитет, на Консултативния съвет или на най-малко 1/3 от членовете на партията.

 

Вземане на решения от Националното събрание

Чл.20. (1) Всички решения на Националното събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите делегати, с изключение на  решенията по чл.19, ал.1, т.1, 11 и 12, които се взимат с мнозинство най-малко 2/3 от присъстващите делегати, или когато Уставът определя друго мнозинство.

(2) Гласуването на делегатите е лично. Не се допуска упълномощаване на един делегат от друг делегат.

(3) Гласуването е явно. По предложение на не по-малко от 1/10 от присъстващите делегати Националното събрание може да реши да гласува тайно по някой въпрос.

(4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини и урни.

 (5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата по чл.15, ал.4 дневен ред не могат да бъдат вземани решения.

(6) На редовна сесия на Националното събрание не се изисква предварително изрично решение за освобождаване при избор на председател на партията, на членове на Националния комитет и на Контролния комитет.

 

Неуредени въпроси

Чл.21. За всички неуредени от Устава процедурни въпроси, относно избора на делегати, конституирането на и вземането на решения от Националното събрание, Националният комитет може да приеме правилник.

 

Председател на партията

Чл.22. (1) Председателят на партията се избира от върховния орган на партията за срок до следващата редовна сесия на Националното събрание, но за не повече от 4 години. Ако в този срок Националният комитет не е свикал по собствена инициатива редовна сесия на Националното събрание, такава се свиква при условията на чл.15, ал.2.

(2) Правото да предлагат кандидати за председател принадлежи на не по-малко от 1/5 от присъстващите делегати.

(3) Националното събрание избира председател от членовете на партията с мнозинство повече от половината от гласувалите делегати.

(4) Когато никой от кандидатите не е получил мнозинството по предишната алинея, се провежда ново гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.

(5) Председателят на партията е член по право на Националния комитет.

(6) Председателят представлява партията в изпълнение на решенията на Националното събрание и на Националния комитет.

(7) Председателят може да упълномощи друго лице да представлява партията по конкретен повод с изрично писмено пълномощно.

(8) Председателят изпълнява и други функции и правомощия, предоставени му от Устава, от Националното събрание или от Националния комитет.

(9) Пълномощията на председателя се прекратяват предсрочно:

1. при условията на прекратяване на членството му по чл.9, ал.1, точки 1, 4 и 5;

2. при подаване на оставка пред Националния комитет;

3. с решение на Националното събрание.

(10) В случаите по т. 1 и 2 на предходната алинея Националният комитет свиква в срок до 3 месеца Националното събрание на извънредна сесия за избор на нов председател. Със същото решение Националният комитет определя един от членовете си временно да представлява партията с правата по ал.6 на настоящия член до избирането на нов председател, но за не повече от 3 месеца.

(11) Нов председател на партията, избран на извънредна сесия на Националното събрание, довършва мандата по ал.1 на настоящия член.

 

Национален комитет

Чл.23. (1) Националният комитет е ръководният орган на партията, който управлява дейността й между сесиите на Националното събрание. Решенията и актовете на Националния комитет са задължителни за всички членове и партийни органи, с изключение на Националното събрание.

(2) Националният комитет се състои от председателя на партията и от 6 до 10 членове, избрани измежду членовете на партията от Националното събрание.

(3) Правото да предлагат кандидати за членове на Националния комитет принадлежи на председателя на партията и на не по-малко от 1/10 от присъстващите делегати.

(4) Националното събрание избира членовете на Националния комитет с мнозинство повече от половината от гласувалите делегати.

(5) Членовете на Националния комитет изпълняват пълномощията си в рамките на срока по чл.22, ал.1.

(6) Едно и също лице не може да бъде едновременно член на Националния комитет и на Контролния комитет.

(7) Пълномощията на член на Националния комитет се прекратяват предсрочно при условията на чл.22, ал.9.

(8) Председателят на партията и член на Националния комитет не може да бъде изключен от партията докато изпълнява пълномощията си.

 

 

 

Правомощия на Националния комитет

Чл.24. Националният комитет:

1. ръководи политиката и дейността на партията в съответствие с Устава, Програмата и решенията на Националното събрание;

2. приема правилници за прилагане на Устава и други вътрешни актове с нормативен характер;

3. приема и изключва членове;

4. определя председателя на Контролния комитет измежду членовете му;

5. определя вътрешната си структура и може да възлага на членовете си изпълнението на специализирани задължения в организацията на дейността на партията;

6. избира и освобождава общинските председатели;

7. взема решения за участието на партията в избори, както и за формата на участие;

8. определя кандидатите на партията за президент и за вицепрезидент на Републиката, за народни представители, за членове на Европейския парламент, за общински съветници и за кметове;

9. сезира Контролния комитет за противозаконни и/или противоуставни действия, решения и актове на Консултативния съвет, на структурите на партията и на техните органи;

10. осигурява изпълнение на решенията на Националното събрание;

11. разпорежда се с имуществото на партията;

12. изготвя и внася в Националното събрание отчет за дейността на партията;

13. определя официалните партийни мероприятия;

14. взема решения по всички въпроси, които по закон или според Устава са в неговите правомощия или не попадат в правомощията на друг орган.

 

Заседания на Националния комитет

Чл.25. (1) Националният комитет се свиква на заседание от председателя на партията по негова инициатива или по искане на най-малко 1/3 от неговите членове.

(2) Националният комитет провежда заседание най-малкото веднъж на всеки два календарни месеца.

(3) Националният комитет може да бъде свикан от всеки от неговите членове, ако не е провеждал заседание в срока по предходната алинея или ако председателят на партията не свика заседание на Националния комитет в срок от 7 дена от искането по ал.1.

(4) Националният комитет се свиква на заседание с изпращане на покана чрез електронно писмо с обратна разписка до всички негови членове не по-късно от 24 часа преди заседанието. Поканата съдържа датата, часа, мястото и дневия ред.

(5) Заседанието на Националния комитет е редовно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината от всичките му членове. За присъстващ се счита и член на Националния комитет, с когото има двустранна телефонна или друга електронна връзка, която гарантира установяването на самоличността му, както и позволява участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) Заседанията на Националния комитет се ръководят от председателя на партията. В негово отсъствие заседанието се ръководи от определен от Националния комитет негов член.

(7) Националният комитет приема правилник за организацията и дейността си.

 

Вземане на решения от Националния комитет

Чл.26. (1) Националният комитет взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(2) Решенията по чл.7, т.5, чл.11, ал.2 и 3 чл.12, чл.19, ал.4, чл.24, точки 1, 7, 8 и 11, чл.33, т.7, чл.40, ал.1-3, чл.41 и чл.42, ал.1-4 се вземат с мнозинство от всички членове на Националния комитет.

(3) Гласуването на членовете на Националния комитет е лично. Упълномощаване на един член от друг член на Националния комитет не се допуска.

(4) Гласуването в Националния комитет е явно.

(5) Националният комитет може да взема решения и без да провежда заседания, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.

(6) Решенията на Националния комитет се изпращат на Контролния комитет, на областните координатори и на Общинските комитети за запознаване и изпълнение.

 

Консултативен съвет

Чл.27. (1) Консултативният съвет е орган за дискусия и координация на дейността на структурите на партията по места с националната политика на партията.

(2) Консултативният съвет се състои от лицата по чл.16, ал.2 и по един представител от всеки Общински комитет.

(3) Заседанията на Консултативния съвет се свикват от Националния комитет и се ръководят от председателя на партията. В негово отсъствие заседанието на Консултативния съвет се ръководи от лице, посочено от председателя на партията или определено от Националния комитет измежду членовете му.

(4) Консултативният съвет приема манифеста на партията за предстоящи избори за народни представители и за членове на Европейския парламент.

(5) Националният комитет може да предложи на Консултативния съвет да вземе решение по чл.24, т.2,  т.9 по отношение на актовете, действията и решенията на структурите и на техните органи, и по т.13, и 14 на същия член.

(6) Заседанията на Консултативния съвет са законни, колкото и от неговите членове да присъстват, с изключение на заседанията, на които се вземат решения по чл.19, ал.3 и 4, и ал.4 и 5 на настоящия член, които заседания са законни и могат да вземат решения, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

(7) Решенията се приемат с мнозинство от присъстващите и с явно гласуване.

(8) Решенията на Консултативния съвет са задължителни за всички членове и органи на партията, с изключение на Националното събрание, а по отношение на Националния комитет - задължителни са само решенията по ал.4 и 5 на настоящия член.

 

Контролен комитет

Чл.28. (1) Контролният комитет осъществява надзор за съответствие със закона и Устава на решенията и действията на всички партийни органи и членове, с изключение на Националното събрание.

(2) Контролният комитет се състои от 3 до 7 членове, избрани измежду членовете на  партията от Националното събрание.

(3) По отношение на избора на членове на Контролния комитет се прилага процедурата по чл.23, ал.3 и 4.

(4) Националният комитет определя един от членовете на Контролния комитет за негов председател.

(5) По отношение на срока на пълномощията и условията за предсрочно прекратяване на пълномощията на членовете на Контролния комитет, както и редът за провеждане на заседания и за вземане на решения от Контролния комитет, се прилагат правилата за Националния комитет, предвидени в Устава mutatismutandis.

 (6) Решенията на Контролния комитет за противозаконни и/или противоуставни действия или решения се изпращат на Националния комитет, на областните координатори и на Общинските комитети.

(7) Решението на Контролния комитет по предходната алинея отменя противозаконното и/или противоуставно действие, решение или акт, с изключение на тези на Националния комитет, в който случай се прилага процедурата по ал.9.

(8) Контролният комитет изготвя и внася в Националното събрание отчет за своята дейност.

(9) Когато Контролният комитет, в рамките на отчета по предходната алинея, докладва пред Националното събрание, че намира дадено решение на Националния комитет за противозаконно и/или противоуставно, Националното събрание гласува относно законността и/или уставността на това решение. В този случай се счита, че въпросът е бил включен в дневния ред на сесията на Националното събрание по смисъла на чл.20, ал.5. Решението на Националния комитет спира да се прилага от момента на вземането на решение за обявяването му за противоуставно и/или противозаконно от Националното събрание.

 

Глава 4

Партийни структури и техните органи

 

Общинска структура

Чл.29. (1) Основна партийна структура е общинска структура, която обединява всички членове на партията, чието обичайно местопребиваване е в дадената община.

(2) В общините с районно делене Националният комитет може да определи наличието на повече от една основна структура със статут на общинска структура.

(3) Органите на общинската структура са Общинското събрание, общинският председател и Общинският комитет.

(4) Седалището на всяка общинска структура се намира в административния център на общината. По изключение Националният комитет може да определи друго населено място в рамките на общината за седалище на общинската структура.

 

 

Общинско събрание

Чл.30. (1) Общинското събрание се състои от всички членове на партията с обичайно местопребиваване в дадената община.

(2) Общинското събрание се свиква на заседание по инициатива на Общинския комитет или от Националния комитет – по собствена инициатива или по писмено искане на областния координатор, или най-малко 1/3 от членовете на съответната общинска структура.

(3) Общинското събрание:

1. предлага кандидат за общински председател;

2. избира касиера и членовете на Общинския комитет;

3. предлага кандидати за общински съветници и кметове;

4. избира делегати за Националното събрание при условията, предвидени в Устава;

5. предлага провеждането на инициативи от естеството на местното самоуправление;

(4) Заседанията на общинското събрание са редовни, когато присъстват повече от половината от всички членове по ал.1.

(5) Заседанията на Общинското събрание се ръководят от общинския председател, а в негово отсъствие - от определен от общинския председател или Националния комитет член на Общинския комитет. Събранието може да бъде ръководено и от председателя на партията или от определен от Националния комитет негов член.

(6) За заседанието на Общинското събрание се изготвя протокол с взетите решения, който се изпраща незабавно на Националния комитет и на Контролния комитет.

(7) Общинското събрание приема своите решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(8) Решенията на Общинското събрание по точки 1, 3 и 5 на ал.3 подлежат на утвърждаване от Националния комитет.

 

Общински председател

Чл.31. (1) Общинското събрание определя с тайно гласуване кандидат за общински председател от членовете на общинската структура и предлага на Националния комитет да го избере.

(2) Националният комитет избира общински председател за срок от две години. Със същото решение Националният комитет свиква Общинското събрание на заседание за избор на членове на Общинския комитет.

(3) Общинският председател е член на Общинския комитет по право.

(4) Общинският председател представя отчет за дейността на Общинския комитет при поискване от председателя на партията или от председателя на Контролния комитет.

(5) Общинският председател представлява партията пред общинските и пред държавните органи на общинско ниво за съответната община в изпълнение на решенията на Националното събрание, на Националния комитет, на Консултативния съвет, на Общинското събрание и на Общинския комитет. Общинският председател може да сключва договори от името и за сметка на партията само с предварително разрешение от Националния комитет.

(6) Пълномощията на общинския председател се прекратяват предсрочно:

1. при подаването на оставка до Националния комитет;

2. при прекратяване на членството в партията;

3. с решение на Националния комитет по собствена инициатива или по искане на Общинското събрание.

(7) Националният комитет, в срок до три месеца от прекратяването на пълномощията на общинския председател по т.1 и 2 на предходната алинея, свиква Общинското събрание за номиниране на кандидати за общински председател по реда на ал.1, а в случаите по т.3 на предходната алинея, Общинското събрание се свиква в същия срок с решението на Националния комитет за освобождаване на общинския председател. Ако Националният комитет не стори това, чрез дерогация от чл.30, ал.2, Общинското събрание може да бъде свикано от всеки член на общинската организация.

(8) Общинското събрание, провеждано при условията на предходната алниея, не може да номинира отново лицето, чиито пълномощия като общински председател са били прекратени предсрочно.

(9) С избирането на нов общински председател се прекратяват пълномощията на действащия Общински комитет. В този случай се прилага ал.2, изречение 2 на настоящия член.

 

Общински комитет

Чл.32. (1) Общинският комитет е основният ръководен орган на партията на общинско ниво.

(2) Общинският комитет се състои от общинския председател, касиер и:

1. за общините с до 30 000 души население – 1 член;

2. за общините с над 30 000 души население – 3 членове;

3. за общините – областни центрове – 5 членове.

(3) Касиерът и членовете се избират от Общинското събрание по предложение на общинския председател за срок до изтичането на пълномощията му. Когато действащият общински председател бъде преизбран за още един мандат, съответно се удължават и пълномощията на касиера и членовете на Общинския комитет.

(4) Пълномощията на член на Общинския комитет се прекратяват предсрочно:

1. при подаването на оставка до общинския председател;

2. при прекратяване на членството в партията;

3. с решение на Общинското събрание по предложение на общинския председател.

(5) Общинският комитет, в срок от един месец от прекратяването на пълномощията на член на Общинския комитет по т.1 и 2 на предходната алинея, свиква Общинското събрание за попълване на състава на Общинския комитет, а в случаите по т.3 на предходната алинея, попълването се извършва на същото заседание на Общинското събрание, на което е взето решението за освобождаване на член на Общинския комитет.

(6) По отношение реда за свикване и провеждане на заседанията, както и за вземане на решения от Общинския комитет, се прилагат правилата за Националния комитет mutatismutandis.

 

Правомощия на Общинския комитет

Чл.33. Общинският комитет:

1. приема заявления за постъпване и напускане на партията;

2. предлага на Националния комитет да приеме или изключи членове;

3. установява с решение отпадане на членове;

4. събира и води отчетност за членския внос при спазване разпоредбите на  чл.11 и правилника по чл.12;

5. осигурява изпълнението на решенията на Националния комитет, на Консултативния съвет и на Общинското събрание на ниво община;

6. определя от състава си представител за участие в заседанията на Консултативния съвет;

7. разпорежда се с подотчетното му партийно имущество в рамки и по ред, определен от Националния комитет;

8. определя местни ръководители по населени места в общината.

 

Местен ръководител

Чл.34. (1) Общинският комитет може да избере един член на общинската структура, живеещ в някое от населените места на общината извън седалището на общинската структура, за местен ръководител в рамките на въпросното населено място за срока на пълномощията на Общинския комитет.

(2) Новоизбран Общински комитет може с едно решение да потвърди или прекрати пълномощията на всички местни ръководители, избрани от предходния Общински комитет. Ако новоизбраният Общински комитет не вземе решение по предходното изречение в срок от един месец от началото на пълномощията си, пълномощията на действащите местни ръководители се продължават.

(3) Пълномощията на всеки местен ръководител могат да бъдат прекратени предсрочно по всяко време с решение на Общинския комитет или на Националния комитет.

(4) Местният ръководител осигурява изпълнението на решенията на Националния комитет, на Консултативния съвет, на Общинското събрание и на Общинския комитет на ниво населено място.

 

Областен координатор

Чл.35. (1) Общинският председател на структурата в общината, в която се намира административния център на областта е и областен координатор.

(2) Областният координатор следи за съответствието на дейността на общинските структури от съответната област и техните органи с решенията на Националното събрание, Националния комитет и Консултативния съвет.

(3) Областният координатор изпълнява и други правомощия, предоставени му от Устава или от Националния комитет.

 

Структура към Националния комитет

Чл. 36. (1) Структурата към Националния комитет се състои от членовете, които не членуват в никоя от общинските структури:

1. поради липса на учредена такава;

2. когато обичайното им местопребиваване е извън територията на страната.

(2) Членовете по т.1 на предходната алинея преминават към състава на съответната общинска структура при учредяването на такава.

(3) Членовете на Националния комитет, на Контролния комитет, президентът на Републиката, вицепрезидентът на Републиката, министър-председателят, заместник-министър председателите, министрите, народните представители и членовете на Европейския парламент могат да изберат да членуват в структурата към Националния комитет.

 

Вътрешнопартийни организации

Чл.37. (1) Националният комитет може да създава младежка, студентска, женска, професионални или на друг принцип вътрешнопартийни организации.

(2) Организациите по предходната алинея обединяват членовете на партията, които отговарят на критерии, определени от Националния комитет, който приема правилник за организацията и дейността за всяка организация.

(3) Не могат да бъдат създавани вътрешнопартийни организации, забранени от закона.

 

Неуредени въпроси

Чл.38. За неуредените от Устава въпроси относно провеждането на заседания и вземането на решения от органите на партийните структури Националният комитет може да приеме правилник. Националният комитет може да реши същият правилник да бъде приет от Консултативния съвет.

 

Глава 5

Финансиране, имущество и разходване на средствата

 

Финансиране

Чл.39. (1) Партията се финансира от собствени средства и държавна субсидия.

(2) Собствените средства на партията са членският внос и други, предвидени по закон.

(3) Партията не може да получава средства от лица или във вид, които са забранени от закона.

 

Партийно имущество

Чл.40. (1) Партийното имущество е под разпореждането на Националния комитет.

(2) Националният комитет определя отчисление от членския внос и другите преки собствени средства на партията, постъпили в Общинските структури, което остава под разпореждането на съответния Общинския комитет. Придобитите с тези средства имущество и вещни права остават под разпореждане на Националния комитет.

(3) Касиерът на всяка Общинска структура превежда всички постъпили в структурата собствени средства на партията, извън отчислението по ал.2, към Националния комитет по начин, ред и периодичност, определена от Националния комитет.

(4) Партията не може да придобива и притежава имущество, неприсъщо за дейността на политическите партии или имущество, забранено по закон.

 

Разходване на имуществото

Чл.41. (1) Партийното имущество се разходва за предвидените в закона дейности на политическите партии.

(2) Средствата по ал.2 на предходния член се разходват за осигуряване дейността на съответната общинска структура по ред и в граници, определени от Националния комитет.

 

Отчетност

Чл.42. (1) Националният комитет определя един от членовете си да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията по смисъла на закона.

(2) Националният комитет одобрява, не по-късно от 1 март на съответната година, годишния отчет за приходите и разходите на партията.

(3) Националният комитет одобрява отчетите за приходите и разходите по предизборни кампании, в които партията е взела участие не по-късно от 3 дни преди изтичане на срока за тяхното внасяне пред надлежните държавни органи.

(4) Заедно с отчета за дейността, Националният комитет внася в Националното събрание финансов отчет. С приемането му, Националното събрание освобождава членовете на Националния съвет от отговорност по набирането и изразходването на партийните средства.

(5) Всеки касиер е длъжен да води точна отчетност на средствата, постъпили в общинската структура и да предоставя незабавно информация за приходите и разходите на структурата при поискване от председателя на Контролния комитет или от члена на Националния комитет по ал.1. При неспазване на тези разпоредби Националния комитет може да прекрати предсрочно пълномощията на касиера.

 

Глава 6

Прекратяване на партията

 

Прекратяване

Чл.43. (1) Партията се прекратява при вземане на решение от Националното събрание за:

1.преобразуване на партията чрез:

а) вливане в друга партия;

б) сливане с друга партия;

в) разделяне на две или повече партии;

2. саморазпускане.

(2) Партията се прекратява и при решение на овластен по силата на закон държавен орган за нейното разпускане.

(3) Партията не се ограничава със срок.

(4) Решението по ал.1 се взема от Националното събрание с мнозинство най-малко 2/3 от присъстващите делегати.

 

Имущество след прекратяването и ликвидация

Чл.44. (1) В случай на вливане в или сливане с друга партия, цялото партийно имущество преминава към партията-приемник, съответно нововъзникващата партия.

(2) В случай на разделяне на две или повече партии, с решението за разделяне Националното събрание определя и начина на разпределение на партийното имущество между нововъзникващите партии. Разпределянето се извършва от ликвидатор или ликвидатори, определен(и) от Националното събрание с решението за разделяне.

(3) С решението за саморазпускане Националното събрание определя ликвидатор или ликвидатори.

(4) При прекратяване на партията по ал.2 на предходния член ликвидацията се извършва от Националния комитет според предвиденото в закона.

(5) Решенията на Националното събрание по ал.2 и 3 се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от присъстващите делегати.

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

 

Правила за учредяване на партийните структури

§1. (1) Нова общинска структура се учредява с решение на Националния комитет, когато членовете на партията с обичайно местопребиваване в една община са най-малко 20. Със същото решение Националният комитет свиква Общинското събрание за номиниране на кандидат за общински председател.

(2) Първото Общинско събрание се провежда под ръководството на председателя на партията или от определен от Националния комитет негов член.

(3) Ако на първото Общинско събрание присъства кворум от членовете на Националния комитет, последният може да избере кандидата за общински председател веднага, в който случай Общинското събрание преминава към избор на състав на Общинския комитет.

 

Временен общински ръководител

§2. (1) За общините, в които членовете на партията са по-малко от 20, Националният комитет може да избере един от тези членове за временен общински ръководител.

(2) Временният общински ръководител упражнява правомощията на Общинския комитет по чл.33, ал.1, т. 1, 2, 4 и 5 от името на структурата към Националния комитет.

(3) С решението за учредяване на общинска структура пълномощията на временния общински ръководител се прекратяват.

 

Учредително събрание

§3. Учредителното събрание е първото редовно Национално събрание на партията.

 

Извънредно Национално събрание

§4. В случай на провеждане на извънредна сесия на Националното събрание преди партията да се е явявала на национални избори според разпоредбата на чл.16, ал.4, Националният комитет приема друга пропорционална норма на представителство за избор на делегати.

 

Временни правила за възникване на членството

§5. (1) Чрез дерогация от разпоредбите на чл.6, ал. 5-7 всяко лице, подало документите по чл.6, ал.4 може да бъде прието за член от Националният комитет по всяко време.

(2) Разпоредбата на горната алниея остава в сила най-късно до 31 декември 2012 година.

 

Право на един глас

§6. При вземането на решения всеки участник в състава на колективен национален орган или колективен орган на общинска структура има право на един глас.

 

Мнозинство

§7. (1) Колективните органи на партията вземат своите решения с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако Уставът или законът не определят друго мнозинство.

(2) Обикновено мнозинство има, когато гласувалите „за” са повече от гласувалите „против”.

 

Този Устав е приет от Учредителното събрание на Национал-демократичната партия, проведено на 02.06.2012 г. в гр. София.