Националното събрание е върховният орган на Национал-демократичната партия. НС се състои от 700 делегати и заседава веднъж на всеки 3 години. Национал-демократичната партия се дистанцира от практиката на другите партии да определят огромно количество от делегатите по право, като са заложени уставни ограничения върху техния брой за сметка на повече избрани делегати.

Националното събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. избира и освобождава председателя на партията, членовете на Националния комитет и на Контролния комитет, приема отчетите за дейността им и отменя противозаконните или противоуставните им решения или действия;

3. приема Програмата на партията;

4. разглежда жалбите срещу изключване на членове;

5. решава въпросите за преобразуване или за саморазпускане на партията;

6. приема решения по всички въпроси, свързани с дейността на партията.

Решенията на Националното събрание са задължителни за всички други партийни органи, за структурите и за всички членове.